PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

Nyhet! Samarbete med Informator Utbildning för våra Teamcoach kurser.

Forskning vid Lunds Universitet

Docent Tomas Jungert, Lunds Universitet, forskar på Self Determination Theory, hur inre motivation och stödjande gruppklimat stimuleras. För att se påverkan i verkliga arbetsgrupper har Orangino Work använts som intervention.

Gav förbättrat gruppklimat och ökad motivation

Dialogerna hade positiv inverkan på social förmåga, samverkansförmåga och lagarbete. Relationerna med kollegorna förbättrades och de samarbetade bättre.

Dialogerna gav positiv effekt på gruppklimatet genom ökad samhörighet. Detta stärker den sociala förmågan och lagarbetet. Grupperna upplevde det lättare att prata om olika beteenden, att acceptera att man kan se frågor på olika sätt och att det inte behöver vara ett problem att tycka olika.

Medarbetarna blev mer motiverade för arbetsuppgifterna och såg dem som mer meningsfulla. Kompetensstödet, dvs att förstå vad man är bra på och vad man behöver utveckla, ökade. Grupperna blev bättre på stärkande feedback att klara av arbetsuppgifterna.

Teorin om vad som driver motivation

The Self Determination Theory (2000) av professorerna Edward Deci och Richard Ryan, Rochester University, USA är den idag mest betydelsefulla teorin inom motivation. Exempelvis Daniel Pinks' ”Drives” baseras på den, och dess symposier samlar tusentals deltagare.

Deci & Ryans banbrytande forskning visar att vi blir mer motiverade att prestera när behoven kompetens, självbestämmande och samhörighet tillgodoses. Högre motivation leder även till större uthållighet, välbefinnande, bättre lärande och ökad prestationsförmåga.

Docent Tomas Jungert har i många år forskat på teorin. Han var forskningsansvarig för studien ovan, har i tidigare studier, samarbete med McGill University i Canada, påvisat den stora betydelse som feedback mellan kollegor har för arbetsmotivation.

Tomas Jungert

Tre frågor till docent Tomas Jungert, Lunds Universitet:

Vad är syftet med forskningen?
"Vi ville undersöka effekterna av dialogövningar
och hur dessa påverkar upplevelsen av kompetensstöd och samhörighet."


Varför är g
ruppklimat viktigt?
"Det är avgörande för medarbetarengagemang, arbetstillfredställelse och välbefinnande."

Varför användes Orangino Work i studien?
"Verktyget gav möjlighet att testa hur gruppers uppfattning av gruppklimat, motivation, kompetens och samhörighet påverkas

Teoribas för Orangino Work


Metoden bygger på Daniel Kahneman, Nobelpris ekonomi 2002,
teori om dialog. Han visar bl a i sin bok "Tänka snabbt och långsamt" på betydelsen av strukturerad dialog för att tillvarata allas samlade kunskap, erfarenheter och perspektiv i ett team.

MIT Media Lab om relationers betydelse för teamets prestation
Grupper där medlemmarna har starka inbördes band lyckas betydligt bättre att utföra svåra komplexa uppgifter än grupper som inte har samma starka relationer, visar en forskningsstudie från DTU Computer och MIT Media Lab.  Studien visar att spelmetodik hjälper oss att bättre förstå varandra samtidigt som vår minskar försvarsbenägenhet.