PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

Nyhet! Samarbete med Informator Utbildning för våra Teamcoach kurser.

Forskning vid Lunds Universitet

Docent Tomas Jungert, Lunds Universitet, forskar på Self Determination Theory, hur inre motivation och stödjande gruppklimat kan stimuleras. För att se påverkan i verkliga arbetsgrupper har Orangino Work använts som intervention.

Forskningsresultat - förbättrat gruppklimat och ökad motivation

Dialogerna hade positiv inverkan på social förmåga, samverkansförmåga och lagarbete. Relationerna med kollegorna förbättrades, de kom både överens och samarbetade bättre.

Dialogerna hade positiv effekt på gruppklimatet genom ökad samhörighet. Detta är viktigt för att stärka social förmåga och lagarbete. Grupperna upplevde det lättare att prata om olika beteenden, att acceptera att man kan se frågor på olika sätt och att det inte behöver vara ett problem att tycka olika.

Medarbetarna blev mer motiverade för arbetsuppgifterna och såg dem som mer meningsfulla. Kompetensstödet, dvs att förstå vad man är bra på och vad man behöver utveckla, ökade. Grupperna blev bättre på stärkande feedback att klara av arbetsuppgifterna.

Teorin om vad som driver motivation

The Self Determination Theory (2000) av professorerna Edward Deci och Richard Ryan, Rochester University, USA är den idag mest betydelsefulla teorin inom motivation. Exempelvis Daniel Pinks' ”Drives” baseras på den, och dess symposier samlar tusentals deltagare.

Deci & Ryans banbrytande forskning visar att vi blir mer motiverade att prestera när behoven kompetens, självbestämmande och samhörighet tillgodoses. Samtidigt som hög motivation leder till större uthållighet, välbefinnande, bättre lärande och prestationsförmåga.

Docent Tomas Jungert som sedan många år forskat på teorin och var forskningsansvarig för studien ovan, har i tidigare studier, samarbete med McGill University i Canada, påvisat betydelsen som feedback även mellan kollegor har för arbetsmotivationen.

Tomas Jungert

Tre frågor till docent Tomas Jungert, Lunds Universitet:

Vad är syftet med forskningen?
"Vi ville undersöka vilka effekter dialogövningar
i grupp har och hur dessa påverkar upplevelsen av t ex kompetensstöd och samhörighet."


Varför är g
ruppklimat viktigt och vad bidrar det till?
"Det är en viktig faktor för medarbetar engagemang, arbetstillfredställelse och välbefinnande."

Varför användes Orangino Work i studien?
"Det gav en möjlighet att testa hur gruppers uppfattning av gruppklimat, motivation, kompetens och samhörighet kan påverkas genom styrda insatser

Teoribas för Orangino Work


Metoden bygger på Daniel Kahneman, Nobelpris ekonomi 2002,
teori om dialog. Han visar bl a i sin bok "Tänka snabbt och långsamt" på betydelsen av strukturerad dialog för att tillvarata allas samlade kunskap, erfarenheter och perspektiv i ett team.

MIT Media Lab om relationers betydelse för teamets prestation
Grupper där medlemmarna har starka inbördes band lyckas betydligt bättre att utföra svåra komplexa uppgifter än grupper som inte har samma starka relationer, visar en forskningsstudie från DTU Computer och MIT Media Lab.  Studien visar att spelmetodik hjälper oss att bättre förstå varandra samtidigt som vår minskar försvarsbenägenhet.