PROFFSVERKTYGET FÖR FEEDBACK OCH TEAMUTVECKLING

 

 Gå kurs i Orangino Work:  
- Informator Utbildning
- Softhouse Education 
- Kursakademin

Beforskat vid Lunds Universitet

Docent Tomas Jungert, Lunds Universitet, forskar på Self Determination Theory, hur inre motivation och stödjande gruppklimat stimuleras. För att utvärdera påverkan i verkliga arbetsgrupper användes Orangino Work som intervention. I studien deltog 29 team från tre olika organisationer. Utbildade interna handledare processledde experimentteamens workshops med dialogövningar. I för- och eftermätningar jämfördes dessa med kontrollteam som inte genomfört övningar.

Skapade bättre gruppklimat och ökad motivation

Dialogerna hade positiv inverkan på social förmåga, samverkansförmåga och lagarbete. Relationerna med kollegorna förbättrades och de samarbetade bättre.

Dialogerna gav positiv effekt på gruppklimatet genom ökad samhörighet. Detta stärker social förmåga och förbättrar lagarbete. Grupperna upplevde det lättare att prata om olika beteenden, att acceptera att man kan se frågor på olika sätt och att det inte behöver vara ett problem att tycka olika.

Medarbetarna blev mer motiverade för arbetsuppgifterna och såg dem som mer meningsfulla. Kompetensstödet ökade, dvs att man lättare förstod vad man är bra på och vad man behöver utveckla. Grupperna blev också bättre på att arbeta med stärkande feedback för att klara av sina arbetsuppgifter.

Motivationsteorin bakom studien

The Self Determination Theory (2000) av professorerna Edward Deci och Richard Ryan, Rochester University, USA är den idag mest betydelsefulla teorin inom motivationsforskning och dess symposier samlar tusentals deltagare. Författaren Daniel Pink har populariserat teorin och boken ”Drives” är baserad på denna teori.

Deci & Ryans banbrytande forskning visar att vi blir mer motiverade att prestera när behoven kompetens, självbestämmande och samhörighet tillgodoses. Högre motivation leder även till större uthållighet, välbefinnande, bättre lärande och ökad prestationsförmåga.

Docent Tomas Jungert, som i många år forskat på denna teori, var forskningsansvarig för studien ovan. Hans tidigare studier, vid McGill University i Canada, har bland annat påvisat hur stor betydlese som feedback mellan kollegor har för arbetsmotivationen.

Tomas Jungert

Tre frågor till docent Tomas Jungert, Lunds Universitet:

Vad är syftet med forskningen?
"Vi ville undersöka effekterna av dialogövningar
och hur dessa påverkar upplevelsen av kompetensstöd och samhörighet."


Varför är g
ruppklimat viktigt?
"Det är avgörande för medarbetarengagemang, arbetstillfredställelse och välbefinnande."

Varför användes Orangino Work i studien?
"Verktyget gav möjlighet att testa hur gruppers uppfattning av gruppklimat, motivation, kompetens och samhörighet påverkas

Teoribas för Orangino Work


Metoden bygger på Daniel Kahneman, Nobelpris ekonomi 2002,
teori om dialog. Han visar bl a i sin bok "Tänka snabbt och långsamt" på betydelsen av strukturerad dialog för att tillvarata allas samlade kunskap, erfarenheter och perspektiv i ett team.

MIT Media Lab om relationers betydelse för teamets prestation
Grupper där medlemmarna har starka inbördes band lyckas betydligt bättre att utföra svåra komplexa uppgifter än grupper som inte har samma starka relationer, visar en forskningsstudie från DTU Computer och MIT Media Lab.  Studien visar att spelmetodik hjälper oss att bättre förstå varandra samtidigt som vår minskar försvarsbenägenhet.